УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ ОТ ФИРМА "МД РЕНТ А КАР" ООД

УСЛОВИЯ ЗА ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ  ОТ ФИРМА "МД РЕНТ А КАР" ООД

                    Посочената - ф-ма  "МД рент а кар” ООД наричана за краткост  "НАЕМОДАТЕЛ", отдава под наем описания по-горе лек автомобил на "НАЕМАТЕЛЯ" при следните условия:

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ

                    1. Автомобилът се предоставя за ползуване от "НАЕМАТЕЛЯ" в много добро техническо състояние и пълна изправност с всички необходими документи за ползуването му  само на територията на Р. България.

                    2. Наемателят е длъжен да върне наетото МПС в уговорения срок и място уточнено и записано в договора предварително. В случай, че "НАЕМАТЕЛЯТ" не върне наетото МПС  в посочения от този договор срок,той заплаща на "НАЕМОДАТЕЛЯ" пълната наемна цена за всеки просрочен ден,плюс един ден.

                    3. При предсрочно прекратяване на договора от страна на "НАЕМАТЕЛЯ" по причини независещи  от "НАЕМОДАТЕЛЯ", "НАЕМАТЕЛЯ" заплаща за ползвания период по цена за същия, плюс един ден.

                    4. Неизпълнението на задължението на "НАЕМАТЕЛЯ" за връщане на наетия автомобил в срок посочен в договора се счита за присвояване на лекият автомобил , ако до 3 ч. след изтичането му не е уведомил за това "НАЕМОДАТЕЛЯ “ . В този случай,  "НАЕМОДАТЕЛЯ" уведомява компетентните органи.

                    5. За щети по вина на "НАЕМАТЕЛЯ" и такива , които не покриват условията застрахователната компания, "НАЕМАТЕЛЯ" заплаща  100% щетата.

                    6. При кражба и щета, която надвишава 50% от стойността на автомобила , (тотална щета) , независимо по чия вина е тя, депозита остава в полза на  "НАЕМОДАТЕЛЯ".

                    7. За закъснение при връщане на наетия автомобил до 3 ч.се таксува 50% от  цената за един ден; при закъснение до 6 ч. се заплаща цената за един ден .

                    8. "НАЕМАТЕЛЯ" заплаща на "НАЕМОДАТЕЛЯ" всички суми определени в договора плюс депозита в момента на подписването му, като депозита е задължителен. Депозита, посочен в договора, гарантира добросъвестното изпълнение на задълженията на "НАЕМАТЕЛЯ"  по договора и служи за обезщетяване на "НАЕМОДАТЕЛЯ" за вреди по наетия автомобил, настъпили по време на действието на договора, които не се покриват от застрахователя.

                    9. При повреда на наетият автомобил в периода на валидност на този договор отстраняването и  се извършва от компетентни лица след уведомяване и съгласуване с "НАЕМОДАТЕЛЯ".

                   10. При повреда или щета настъпила след изтичане на договора, когато "НАЕМАТЕЛЯ" е ползувал автомобила без съгласието на "НАЕМОДАТЕЛЯ" то те се заплащат от  "НАЕМАТЕЛЯ" в пълен размер.

                   11. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от страните.

                  12. Договора и условията са валидни  само за територията на Р. България, ако няма допълнителни писмени споразумения.


 

II.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА "НАЕМОДАТЕЛЯ "

                    1. "НАЕМОДАТЕЛЯТ" се задължава да предаде за ползуване наетия автомобил на място предварително съгласувано с "НАЕМАТЕЛЯ"  без да му пречи при ползуването му .

                    2. В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефекти/или естествено износване на някой детайл, "НАЕМОДАТЕЛЯТ" е длъжен да подмени повредения автомобил с друг от същия вид, ако "НАЕМАТЕЛЯТ" желае това, в срок до 24 часа. "НАЕМОДАТЕЛЯТ" е длъжен да удължи срока на договора най-малко с толкова време, колкото е изгубено от момента на повредата до момента на подмяната на автомобила.

                    3. При връщане на автомобила от "НАЕМАТЕЛЯ", при положение, че на наетия автомобил няма щети и "НАЕМАТЕЛЯТ" е изпълнил всички  свои задължения по договора, то депозитът се възстановява на "НАЕМАТЕЛЯ"  в пълния му размер.


 

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА "НАЕМАТЕЛЯ"

                    1. "НАЕМАТЕЛЯ" е длъжен да се отнася грижливо към автомобила  като добър стопанин.    

                    2. "НАЕМАТЕЛЯ" се задължава да извършва текущ  ремонт на наетия автомобил и да поддържа постоянно  техническата  изправност , като поема всички консумативни разходи свързани с използуването му.

                    3. При нанесени щети по автомобила, в следствие на ПТП, настъпило по вина на "НАЕМАТЕЛЯ", независимо от пълното автокаско, "НАЕМАТЕЛЯТ" дължи на наемодателя обезщетение за пропуснати ползи и нанесени щети до размера на депозита. Нанесени щети по гуми, джанти и тасове  не се тълкуват като застрахователно събитие и са изцяло за сметка на наемателя.

                    4. В случай на злополука или щета "НАЕМАТЕЛЯ" е длъжен да уведоми компетентните органи независимо по чия вина  е злополуката, както и да уведоми  "НАЕМОДАТЕЛЯ" незабавно .Трябва да окаже съдействие на застрахователната компания и "НАЕМОДАТЕЛЯ" относно злополуката.

                    5. При констатирани дребни липси, щети, кражби, повреди на стойност до 100 евро "НАЕМОДАТЕЛЯТ" не се ангажира със завеждане на застрахователни документи, поради икономическа неизгодност и стойността им е изцяло за сметка на "НАЕМАТЕЛЯ"!

                    6. При загубване, унищожаване или кражба на талон, ключ или номера на автомобила, "НАЕМАТЕЛЯТ" заплаща неустойка в размер на дължимата наемна цена за автомобила за срок от пет дни.

                    7. "НАЕМАТЕЛЯТ" дължи пълно обезщетение на "НАЕМОДАТЕЛЯТ", когато виновно, по невнимание или небрежност е причинил технически щети по наетото МПС, както и в следствие на "прегряване" на двигателя, което се счита за шофьорска небрежност. Прегряването на двигателя се оценява на стойност между 1000 и 3000 евро, в зависимост от вида на автомобила

                    8. "НАЕМАТЕЛЯТ" няма право да използува наетия автомобил за участие в състезания, обучение, изпитания, тренировки както и да тегли друго МПС

                    9. "НАЕМАТЕЛЯ" няма право да пътува с наетото МПС, когато той или шофьора са под влияние на алкохол, наркотик или друго упойващо вещество, както и да нарушава държавните граници, ЗДП ,ППЗДП и другите действащи закони.

                   10. Водачът на наетия автомобил трябва да притежава валидно удостоверение за управление на МПС за територията на Р. България.

                   11. "НАЕМАТЕЛЯ" не може да предоставя на други лица управлението на наетия автомобил с изключение на упълномощените за това в договора лица.

                   12. В случай,че "НАЕМАТЕЛЯТ"  е предоставил данни на кредитна карта и депозитът е блокиран от нея и са на лице условия за пълното или частичното му задържане, както и условия за задържането на суми над размера на депозита, при неизпълнение на задълженията си по договора, то той дава неотменимото си и безусловно съгласие за изтеглянето на тези суми от "НАЕМОДАТЕЛЯТ".

                   13. "НАЕМАТЕЛЯ" трябва да знае , че подписвайки договора персоналните му данни могат да бъдат изплзувани за носене на отговорност.


 

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

                     1.  Договор се сключва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и  промяна се извършва  само по взаимно съгласие между страните с допълнителни писмени споразумения.

                     2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 228-239 от закона за задълженията и договорите.

                     3. При възникнали спорове е валиден текстът на договора и общите условия на български език.

                     4. При извършени административни нарушения (Превишена скорост, неправилно паркиране и други) от страна на "НАЕМАТЕЛЯ", той е длъжен да заплати такса за пренасочването им към него на стойност 100 лева без ДДС.